In Memoriam за майка ни

       Елена Лъчезар Станчева (Елена Владимирова Бояджиева) ни напусна завинаги на 28 март 2012. Елена е родена в семейството на Владимир и Фания Бояджиеви от езерния български град Охрид, на 3 март 1912 г.  Баща й, завършил история в СУ „Св. Кл. Охридски”, като поборник за българска Македония е избран за председател на Охридския революционен комитет. Разкрит, той е осъден на 4 години затвор. В края на 1912 г. 6-членното семейството се спасява в свободна България. Майка й Фания проявява изключителни заложби и като първенец на Солунската гимназия получава стипендия за висше образование в Швейцария. Но, не заминава, омъжва се за Владимир.
        Елена завършва Романска филология в СУ. От 1934 година е муза на поета Лъчезар Станчев и се омъжва за него след завръщането му от тригодишна специализация в Париж. На сватбата в църквата „Св. София" (1941 г.) кум е Елин Пелин. Била е гимназиална учителка по френски език и се отдава на преводаческа дейност.
        В семейството израстват две деца - университетският преподавател, директор на „Учебния изчислителен комплекс" в ТУ-София и билкар Владимир и професорката по Сравнително литературознание в СУ Румяна. Радва се на внука дипломат Светозар, на зетя си, посланик в Македония и Сърбия, историка проф. Ангел Димитров.
        С и за Елена, Лъчезар постига радостни успехи: наградената с годишната награда за поезия в 1939 г. парижка стихосбирка „Земя под слънце”, вестниците и списанията: „Весела дружина” (заедно с брат му Емил Коралов), „Герои”, „Весело лято”, „Незабравки”, „Дружинка” и най-вече феноменалното сп. „Славейче” (120 000 тираж), станало за 50 години основа за културата на българите. Елена насърчава спояването на текста и музиката за хита - песента „Усмивката” от Лъчезар и Митко Щерев. Като начало и върховен финал на концерта на Трамвай №5 в зала 1 на НДК публиката става права за да пее "Усмивката", 2006 г.
        Щастливата любов на Елена и Лъчезар по писма е отразена в книгата „Париж и Елена – охридската принцеса”, 2008 г.
        Елена, чрез оригиналното заглавие „Бивалици”, е авторка на литературни спомени за в. „Литературен форум”, в. „Стършел”, в. „Вършец”, в. „Български писател”, в. „Словото днес”, сп. „Пламък”, в. „Вяра”... и в книгата „Париж под слънце и благи думи от съвременници” - 1998 г.,
        Превежда от френски и руски езици за в. „Литературен фронт”, сп. „Лада”, сп. „Жената днес”... Превела е комедията „Буржоата благородник” от Молиер, играна в „Народния театър за младежта” и в много други театри; романът за Тристан и Изолда по Жозеф Бедие - в „Сборник за семейството”, 1963; „Зеленият скакалец”, комедия от Сергей Михалков, 1981...
        Социално активна тя е избрана за съветник и член на изпълкома на Първи столичен район за културната дейност. Поддържа кореспонденция и е член на Фондация Морис Карем – Брюксел, Белгия.
        Елена и Лъчезар приемат в дома си близките в изкуството Стефанка и Елин Пелин (и Елка и Боян), Багряна, Ненко Балкански, Олга Вълнарова, Д. Габе, Сийка и Атанас Далчеви, Иванка и Емил Коралови, Иванка и Георги Веселинови, Лиана и Стоян Ц. Даскалови, Петър Динеков, Тодор Динов, Лиляна и Стефан Дичеви, Каприн и Морис Карем, Жанин Бюрни, Магда и Константин Петканови, Хр. Радевски, Мария и Тодор Харманджиеви, Магда и Петър Стъпови, Лили и Николай Стайкови, Ал. Геров, Р. Ралин, Валери Петров, Евтим Евтимов...
        Последният спомен по случай 100-годишния юбилей на Елена „Моят век с „Усмивката” на Лъчезар Станчев и СБП-пейци” е публикуван във в. „Словото днес” на 8 март 2012.
        Мамето със силен и благ характер постигаше най-доброто. 
        Благодарни сме, че прогледнахме в нейния век.
                                                                                                     Руми и Влади

Близки и приятели са поканени на Помен за 40 дни,
на 5 май, 2012, събота, от 16 до 19 часа у дома.

In Memoriam pour notre mère

        Elena Latchezar Stantcheva (Elena Vladimirova Boyadzhieva) nous a quitté pour toujours le 28 Mars 2012. Elena est née dans la famille de Vladimir et de Fannia Boyadzhievi de la ville bulgare sur le lac d'Ohrid, le 3 Mars 1912. Son père, diplômé d'histoire à l'Université de Sofia « St. Kliment Ohridski » et adepte de la Macédoine bulgare, a été élu président du Comité révolutionnaire d'Ohrid. Découvert par les autorités, il a été condamné à 4 ans de prison. Vers la fin de 1912, la famille, avec déjà quatre enfants, se sauve en passant en Bulgarie libre. Sa mère, Fannia, avais montré un talent exceptionnel et comme lauréate du Lycée de Thessalonique a reçu une bourse pour des études supérieures en Suisse. Mais elle ne part pas, pour se marier à Vladimir.
        Elena est diplômée en Philologie romane à l'Université de Sofia. Depuis 1934 elle est la muse du poète Latchezar Stantchev et devient son épouse après son retour d'une spécialisation de trois années à Paris. Pour leur mariage à l'église « St. Sofia » (1941) leur témoin est l'écrivain Eline Peline. Elle a été professeur de lycée et se consacre à la traduction littéraire.
        Dans la famille grandissent deux enfants, Vladimir - enseignant universitaire et directeur du «Centre informatique» à l'Université technique de Sofia, expert en pharmacie verte et Roumiana, professeur à l'Université de Sofia en Littérature comparée. Elena est heureuse d'avoir un petit fils, Svetozar, qui est diplomate, et se réjouit pour son gendre, historien et ambassadeur en Macédoine et en Serbie, le professeur Angel Dimitrov.
        Avec et pour Elena, Latchezar atteint des succès réjouissants: gagne le prix annuel pour poésie en 1939 avec son recueil de poèmes parisien « Terre sous le soleil », édite les journaux et les magazines: « Vessela Drujina » (avec son frère Emil Koralov), « Géroï », « Vesselo liato », «Nezabravki », « Drujinka » et surtout le magazine phénoménal « Slaveïtche » (au tirage de 120.000 exemplaires), qui, pour 50 ans, était devenu la base pour la culture des Bulgares. Elena soutienne la fusion du texte et de la musique pour le grand succès avec la chanson « Le Sourire » par Lachezar et Mitko Shterev. Au début et à la fin du concert du groupe « Tram Nr.5 » dans le Hall 1 du Palais de la culture à Sofia, le public se lève debout pour chanter « Le Sourire » (2006).
        L'amour heureuse dans les lettres entre Elena et Latchezar est reflétée dans le livre « Paris et Elena – la princesse d'Ohrid », 2008.
        Elena, par le titre original «Bivalitzi – ce qui a été» est l'auteur de mémoires littéraires, publiés dans les journaux « Forum littéraire », « Starchel », « Varchetz », « Balgarski pissatel », « Slovoto dnes », « Plamak », « Viara » ... et dans le livre « Paris sous le soleil et les bons mots des contemporains » – 1998.
        Elena traduit du français et du russe pour les journaux «Le Front littéraire», le magazine "Lada", le magazine "Femme d'aujourd'hui" ... Elle a traduit la comédie « Le Bourgeois-gentilhomme » de Molière, mis en scène au «Théâtre national de la jeunesse» et dans d'autres théâtres; le roman de Tristan et Isolde par Joseph Bédier - dans le magazine "Sbornik za semeystvoto», 1963; la comédie «La sauterelle verte" par Sergey Mikhalkov, 1981...
        Ouverte vers les demandes sociales, elle a été élu conseiller municipal et membre du comité exécutif de la première zone de Sofia, responsable pour des activités culturelles.
        Elle entretient une correspondance et a le plaisir d'être membre honorifique de la Fondation Maurice Carême - Bruxelles, Belgique.
        Elena et Latchezar ont reçu chez eux, à la maison, des personnes qui leur étaient proches dans les vues sur l'art comme Stefanka et Elin Pelin (et Elka et Boyan), Bagriana, Nenko Balkanski, Jeannine Burny, Ivanka et Gueorgui Vesselinov, Olga Valnarova, Dora Gabe, Siika et Athanase Daltchev, Liana et Stoyan Tz. Daskalov, Peter Dinekov, Todor Dinov, Liliana et Stephan Dichev, Caprine et Maurice Carême, Ivanka et Emile Koralov, Magda et Konstantin Petkanov, Chr. Radevski, Lily et Nicolas Staykov, Magda et Peter Stapov , Maria et Todor Harmandjiev, Al. Gerov, R. Ralin, Valery Petrov, Evtim Evtimov ...
        Le dernier souvenir à l'occasion du 100-e anniversaire d'Elena « Mon siècle avec « Le Sourire » de Larchezar Stantchev et le écrivains bulgares » a été publié dans la revue « Slovoto dnes », le 8 Mars 2012.
        Notre mère, Mameto, avec son caractère fort et doux, réussissait à atteindre le meilleur.
Nous sommes reconnaissants d'avoir ouvert les yeux pendant son siècle.

                                                                                                                        Rumi et Vladi

                                                                Parents et amis sont invités à la cérémonie commémorative pour les 40 jours,
                                                               le 5 mai 2012, samedi, de 16 à 19 heures à la maison.